Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Wilson Tech.

 1. Toepasselijkheid

1.a Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van Wilson Tech, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.b De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1.c Eventuele afwijkingen in deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.d De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.e Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

 1. Aanbiedingen

2.a Alle aanbiedingen van Wilson Tech zijn vrijblijvend en Wilson Tech behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder, wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.b Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van een bestelling door Wilson Tech. Wilson Tech is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Wilson Tech dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.c Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

 1. Prijzen en betalingen

3.a De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, exclusief verzendkosten, statiegeld en eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.b Tenzij anders overeengekomen geschiedt betaling a contant.

3.c Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Wilson Tech bent u een bedrag van 3% van de hoofdsom aan administratiekosten verschuldigd en indien Wilson Tech haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd.

3.d Indien de koper met enige betaling in gebreke is, is Wilson Tech gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.e De prijzen gelden, tenzij anderszins is bepaald, af fabriek c.q. magazijn van verkoper.

3.f Indien betaling niet a contant geschiedt, dient de betaling in ieder geval plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

3.g Geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

 1. Levering

4.a Op de koper rust een afnameplicht, tenzij Wilson Tech hierbij geen redelijk belang heeft.

4.b Het risico van het verkochte gaat over op het moment dat de zaken klaar staan voor levering dan wel verzending.

4.c Transport van producten naar de koper, is geheel voor rekening en risico van de koper.

4.d Levertijden worden in overleg en bij benadering door Wilson Tech vastgesteld. Levertijden zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. De levertijd gaat in bij -mondelinge en schriftelijke orderbevestiging.

4.e In geval van niet tijdige levering is Wilson Tech niet aansprakelijk voor door de koper geleden schade wegens niet tijdige levering, tenzij de koper Wilson Tech schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij de koper Wilson Tech een termijn moet gunnen van tenminste tien (10) werkdagen om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

4.f In geval van niet tijdige levering worden de extra kosten van vervangend vervoer niet door Wilson Tech vergoed.

4.g 24-uurs levering vindt plaats als het product op voorraad ligt en wanneer het voor een bepaald tijdstip besteld wordt.

 

 1. Garantie

5.a Wilson Tech geeft op de reparatie 1 jaar garantie tenzij anders voor verkoop overeengekomen. Hierbij geldt de originele aankoopfactuur als garantiebewijs. De- en montagekosten vallen hier niet onder. Deze garantie is niet overdraagbaar, de garantie is dus voor alleen die persoon of bedrijf die vermeld is op de factuur (garantie bewijs) voor alle garantie gevallen moet de factuur worden overlegd aan Wilson Tech.

5.b De koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient Wilson Tech daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

5.c Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Wilson Tech de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

5.e Indien de koper een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de koper het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Wilson Tech te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd en ongebruikt is, waarbij tevens geldt dat de verzendkosten voor rekening van de klant komen, alsmede een vergoeding van de administratiekosten van 25% van het originele aankoopbedrag.

 5.f Garantie komt te vervallen, wanneer de defecten zijn ontstaan door externe factoren en/of er getracht is te repareren door derden.

 

 1. Gebruik van het product

6.a De koper dient het geleverde product te gebruiken overeenkomstig de aard en bestemming en met inachtneming van alle wettelijke gebruiksvoorschriften en door Wilson Tech voorgeschreven gebruiksvoorschriften en montage-instructies. De- en montage van het product mag uitsluitend plaatsvinden door professionele, gekwalificeerde personen.

6.b Indien de koper het geleverde product niet overeenkomstig het in lid 1 van dit artikel bepaalde gebruikt en de klant Wilson Tech aansprakelijk stelt voor schade geleden in verband met het gebruik van het geleverde product en niet van het gebruik anders dan overeenkomstig lid 1 van dit artikel.

6.c Onverminderd het bepaalde in artikel 7 en lid 2 van dit artikel is Wilson Tech nimmer aansprakelijk voor letselschade indien de koper heeft gehandeld in strijd met het in lid 1 van dit artikel bepaalde. De koper dient, voor zover de wet dit toelaat, Wilson Tech te vrijwaren tegen aanspraken van werknemers of andere derden, in het bijzonder afnemers, wanneer deze geen kennis hebben genomen van de uit lid 1 van dit artikel voortvloeiende gebruiksvoorschriften.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

7.a Alle door Wilson Tech geleverde zaken, blijven eigendom van Wilson Tech totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Wilson Tech gesloten overeenkomsten is nagekomen.

7.b De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige wijze te bezwaren.

7.c Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Wilson Tech zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

7.d Door opdrachtnemer geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

7.e Voor het geval dat opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Wilson Tech of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

 

 1. Aansprakelijkheid

8.a Voor schade uit of in verband met leveringen waarvoor Wilson Tech rechtens aansprakelijk kan worden gehouden geldt, voor zover dwingendrechtelijke bepalingen niet anders meebrengen, dat de aansprakelijkheid van Wilson Tech het factuurbedrag niet te boven gaat.

8.b Schade, voor zover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst en alle andere indirecte schade of gevolgschade, zoals bedrijfsschade, extra kosten vervangend vervoer of enige door koper aan derden verschuldigde schadevergoeding of boete, komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking, behoudens andersluidende dwingendrechtelijke bepalingen.

8.c Op straffe van verval van het recht op schadevergoeding wordt Wilson Tech alle gewenste medewerking verleend bij het onderzoek naar oorzaak, aard en omvang van de schade waarvoor vergoeding wordt gevorderd.

 

 1. Overmacht

9.a Indien Wilson Tech geheel of gedeeltelijk tekort schiet in de nakoming van de verplichting jegens de koper, kan dit tekortschieten niet aan Wilson Tech worden toegerekend indien Wilson Tech de uitvoering van de overeenkomst wordt bemoeilijkt resp. onmogelijk wordt gemaakt door een -al dan niet voorzienbare- omstandigheid die buiten de macht van is gelegen, zoals, maar niet beperkt tot: – tekortschieten door toeleveranciers/transporteurs;
– oorlog, oproer of daarop gelijkende situaties;
– sabotage, boycot, staking of bezetting;
– machineschade;
– diefstal uit de magazijnen;
– bedrijfsstoornissen;
– maatregelen van de overheid;
– slecht weer;
– blikseminslag;
– brand.

9.b Als zich een situatie voordoet genoemd in lid 1 van dit artikel is, voor zover de wet dit toelaat, is Wilson Tech niet aansprakelijk voor de eventuele daaruit voor de koper voortvloeiende schade en kan Wilson Tech naar eigen keuze de nakoming van haar verplichtingen opschorten resp. de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 

 1. Diversen

10.a Wilson Tech kan nooit 100% uitsluitsel geven op een juiste diagnose van het probleem bij reparatie van een product. Niet alle problemen herhalen zich in de tijd dat er door Wilson Tech wordt opgezocht naar het probleem, niet alle externe invloeden zoals trillingen en weersomstandigheden kunnen worden gesimuleerd.

10.b Indien een product ter reparatie wordt aangeboden en er wordt na uitvoerige diagnose geen fout of mankement geconstateerd, wordt door Wilson Tech aan de koper 35 Euro aan test- en administratiekosten in rekening gebracht. Ook hier is 100% uitsluitsel niet mogelijk (zie 10.a).

10.c Persoon- en bedrijfsgegevens worden door Wilson Tech discreet verwerkt. Wilson Tech verstrekt zonder wettige reden, of buiten het doel van haar verwerking, geen gegevens aan derden waardoor de privacy van de koper in het geding komt.

10.d Annulering door de koper is slechts mogelijk indien Wilson Tech daarin toestemt. Indien de koper een ongebruikt onderdeel wil retourneren, is dat alleen mogelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen. Het onderdeel dient onbeschadigd en ongebruikt te zijn en maximaal wordt 75% van het aanschafbedrag terug betaald. De kosten die de koper hierbij maakt zijn een vergoeding voor de administratiekosten en het opnieuw testen van het product, zodat we de kwaliteit van de geretourneerde producten kunnen blijven garanderen.

 

 1. Klachten

11.a In geval van een geschil is het Nederlands recht van toepassing, tenzij Wilson Tech  uitdrukkelijk kiest voor het recht waar de koper is gevestigd; voor zover niet in tegenspraak en strijd met het Europees recht. De rechter in de vestigingsplaats van Wilson Tech is bevoegd, het staat Wilson Tech vrij het geschil aan te brengen bij de rechter die volgens de regels van het toepasselijke procesrecht bevoegd is.

Indien u klachten heeft kunt u deze schriftelijk indienen bij onderstaand adres:

WilsonTech
Standaardruiter 21-3
3905 PT Veenendaal

Het indienen van een klacht ontslaat de koper in geen geval van zijn betalingsverplichting.

Op zoek naar vakkundig maatwerk?

Neem contact op!